Image

เกี่ยวกับภาควิชา

เรายึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

ภาควิชาการตลาด จุฬาฯ สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด เพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นนักการตลาดที่ยอดเยี่ยมที่มีจิตสาธารณะ

ผศ. ดร.เอกก์ ภทรธนกุล
หัวหน้าภาควิชาการตลาด

เราให้การศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุด ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านการตลาดอย่างครบถ้วน นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ นอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว นิสิตยังสามารถสัมผัสโลกธุรกิจด้วยการทัศนศึกษาและเรียนรู้จากวิทยากรรับเชิญพิเศษที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจของตน นอกจากนี้ ภาควิชายังส่งเสริมให้นิิสิตทำโครงการฝึกงานในหลายองค์กร และสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมการแข่งขันทางการตลาด นิสิตจำนวนมากได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับภาควิชาในฐานะสถาบันการศึกษาด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ชั้นนำของประเทศ

ความเป็นเลิศ

เรามุ่งมั่นเพื่อมาตรฐานสูงสุด

นวัตกรรม

เราสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ในการวิจัย ทุนการศึกษา การสอนและการบริการ

ความสำเร็จของนิสิต

เรามีส่วนร่วมและสนับสนุนนิสิตของเราในการค้นพบและแสวงหาเส้นทางที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

Image

ข้อมูลและสถิติ

+
ผู้บริหาร
ศิษย์เก่า
งานวิจัย
ผู้สมัครเข้าศึกษา
%
บุคลากร
scroll to top button