ติดต่อเรา

ภาควิชาการตลาด

อาคารไชยยศสมบัติ 1 ชั้น 1
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท กรุงเทพฯ 10330

สำนักงานหลักสูตรปริญญาโท MBM

อาคารไชยยศสมบัติ 3 ชั้น 2
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท กรุงเทพฯ 10330

scroll to top button