ข่าวสารและกิจกรรม

highlights
เปิดบ้านหลักสูตร MBM ปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด จุฬาฯ ได้รับความสนใจล้นหลาม
หลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด (MBM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาดแรกของเอเชีย จัดงาน “Open House MBM CBS Chula” เปิดบ้านหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ แนะนำหลักสูตรทั้งหลักสูตรภาษาไทย และ English Programme (In Collaboration with Cambridge University) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.30-14.00 น. ณ CBS Lounge ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ในงานมีวิทยากรให้ความรู้และข้อมูลหลักสูตรหลายท่าน คือ - รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ - ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และประธานหลักสูตร MBM - รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์ รองประธานหลักสูตร MBM ร่วมด้วยคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบันของหลักสูตรฯ งาน MBM Openhouse ในปีนี้ได้รับความสนใจอย่างยิ่ง มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก เป็นนิมิตหมายอันดี โดยหลักสูตรได้นำเสนอผลความสำเร็จหลายประการ เช่น การสร้างความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยระดับโลก เช่น Univeristy of Cambridge, Cornell University และ Singapore Management University และการที่มหาบัณฑิตของหลักสูตรได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้รับไปพัฒนาองค์กรและตนเองจนประสบความสำเร็จในหลากหลายอุตสาหกรรม     ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลหลักสูตรได้ที่ หลักสูตรภาษาไทย mbm.cbs.chula.ac.th หลักสูตรภาษาอังกฤษ mbm-eng.cbs.chula.ac.th หรือโทร 02-2185791-2  
อ่านเพิ่มเติม
highlights
สมาคมนิสิตเก่า มอบรางวัลให้กับกับศิษย์เก่าที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพอย่างทรงเกียรติ
สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ มอบรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดี กับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลจากการใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพจนประสบความสำเร็จ สร้างคุณงามความดีและมีผลงานโดดเด่น โดยในงานมีการรับมอบรางวัล มีผู้เข้าร่วมงานและรับมอบรางวัล ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ดังนี้   รางวัล “บัญชีจุฬาฯดีเด่น ปี 2563” 1. รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. คุณขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 3. ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 4. คุณพิทักษ์ ลาภปรารถนา ประธานกลุ่มบริษัทในเครือเฮลท์แลนด์กรุ๊ป 5. คุณวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   รางวัล “นวัตเภตรา ปี 2563” 1. ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. คุณสุพริศร์ สุวรรณิก นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย   ทั้งนี้มีศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลบัญชีจุฬาฯดีเด่น ปี 2563 แต่ไม่สามารถเข้าร่วมงานดังกล่าว ได้แก่ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. คุณปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ (Country Chairman) และ กรรมการบริหาร ฝ่ายการเงิน (CFO) บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด 3. คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)   ในการนี้ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งแก่ผู้ได้รับรางวัล ที่ได้เชิดชูเกียรติของคณะและได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม …………………………………………….. ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางอื่นๆ ได้ที่ Instagram : cbschula_official Twitter : @CBS_Chula Linkedin : Chulalongkorn Business School(CBS) Website : CBS website
อ่านเพิ่มเติม
scroll to top button