Image
Image
Image
Image

ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงกลางยุคดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม

เราสร้างแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ในงานวิจัย การเรียนการสอน และความรับผิดชอบต่อสังคม

อ่านเพิ่มเติม

เราส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตของเราให้สร้างอนาคตที่แตกต่างของตนเอง

อ่านเพิ่มเติม

เราผลักดันให้นิสิตของเรามีคุณภาพสูงสุด

อ่านเพิ่มเติม
“หลักสูตรของเราได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ดีที่สุดในโลก”

ภาควิชาการตลาด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันการศึกษาด้านการตลาดแห่งแรกของไทย

เรายึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม

บุคคลที่เราภาคภูมิใจ

people pic
people pic
people pic

“การตลาดใช้เวลาหนึ่งวันในการเรียนรู้ น่าเสียดายที่ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตกว่าจะเชี่ยวชาญ”

ผศ. ดร.เอกก์ ภทรธนกุล
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการแบรนด์และการตลาด (ภาษาอังกฤษ) /
หัวหน้าภาควิชาการตลาด/ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด

"คณะวิชาธุรกิจจุฬาลงกรณ์จึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และเปิดรับความท้าทายใหม่ๆ อยู่เสมอ"

รศ. ดร.วิเลิศ ภูริวัชร
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ถ่ายทอดความน่ารักของญี่ปุ่น ออกมาเป็นเรื่องราวที่ทั้งสนุกและสัมผัสใจ

ผศ. ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ
เจ้าของนามปากกา เกตุวดี Marumura
อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด
+
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้สมัครเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
%
มีงานทำและสำเร็จการศึกษา
งานวิจัย

TRUSTED BY ACADEMIC PARTNERS