ความภูมิใจ

เหตุการณ์สำคัญ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือ คณะวิชาธุรกิจจุฬาลงกรณ์ ถือเป็นโรงเรียนธุรกิจที่ก่อตั้งมายาวนานที่สุดและเป็นโรงเรียนธุรกิจแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจาก AACSB ในระดับนานาชาติในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ระดับ ผ่านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทำให้โรงเรียนเป็น “เรือธงเพื่อชีวิต” ของสังคมไทย

2004

ริเริ่มโครงการใหม่ในด้านการบริการวิชาการและสังคม

โครงการบัญชีที่ตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่น โครงการนี้จะทำให้นักเรียนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อความเจริญของสังคม

โครงการวิจัยและวิจัยตามผลลัพธ์ที่สนับสนุนการผลิตสื่อวิชาการและองค์ความรู้ ผลลัพธ์คาดว่าจะเป็นไปตามความต้องการของประเทศไทย

โครงการ International Academic Network และโครงการ Visiting Scholar กระชับความสัมพันธ์กับสถาบันชั้นนำระดับนานาชาติ โครงการดังกล่าวจะส่งเสริมการผลิตสื่อวิชาการและการแบ่งปันความรู้ ซึ่งจะช่วยให้คณะได้รับการยอมรับในระดับสากล

โครงการส่งเสริมบทบาทของนักเรียนในเวทีวิชาการระดับนานาชาติ นักเรียนจะได้รับโอกาสใหม่และสำรวจศักยภาพของตนเอง

โครงการที่สำคัญที่สุดที่จะได้รับการยอมรับทั่วโลกสำหรับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคือโครงการสำหรับการรับรอง AACSB การรับรองนี้ไม่เคยมอบให้กับคณะธุรกิจใด ๆ

2006

Management Theater แห่งแรกของโลกคือสถานที่จำลองสถานการณ์ในธุรกิจและการจัดการธุรกิจ ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสพัฒนาทักษะการตัดสินใจ

จัดตั้งศูนย์ที่ปรึกษาและวิจัยสถิติ และศูนย์ที่ปรึกษาและวิจัยประกันภัย ถือเป็นผู้นำในการให้บริการวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีการนำโปรแกรมปริญญาเอกด้านการเงินเชิงปริมาณมาใช้ เป็นโครงการแรกของประเทศไทยที่ให้ความรู้ขั้นสูงด้านการเงิน เริ่มหลักสูตรปริญญาตรีสาขาการจัดการผู้ประกอบการเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน

image
2008-Present

จัดตั้ง ‘ห้องนักบินเพื่อการจัดการ’ แห่งแรกของประเทศไทย ห้องนักบินเป็น “ห้องตัดสินใจ” โดยพื้นฐานแล้วฝ่ายบริหารจะใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการองค์กรและทิศทางธุรกิจ

ใช้ Master of Management ในหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

scroll to top button