Image

MBM

หลักสูตรปริญญาโท ด้านแบรนด์และการตลาด (หลักสูตรภาษาไทย)

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ทำงานหลังสำเร็จปริญญาบัณฑิต อย่างน้อย 1 ปี
 • ผลสอบภาษาอังกฤษ (โดยผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี  นับจากวันสอบจนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566)
  IELTS : 4 คะแนน
  TOEFL : 45 คะแนน
  CU-TEP : 45 คะแนน
 • ผลสอบความถนัดทางธุรกิจฯ CU-BEST (โดยผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี  นับจากวันสอบจนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566)
 • ใบสมัคร
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาใบคะแนนรายวิชา (Transcript) 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) หรือเทียบเท่า และผลคะแนนความถนัดทางธุรกิจฯ (CU-BEST)  อายุไม่เกิน 2 ปี  โดยนำส่งคะแนนให้หลักสูตรฯ อย่างช้าที่สุดก่อนการเข้าสอบสัมภาษณ์  หมายเหตุ : การที่ผู้สมัครมายื่นผลสอบภายหลัง แต่มีผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
 • หนังสือรับรองว่ามีประสบการณ์ทำงานหลังสำเร็จปริญญาบัณฑิตอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
 • หนังสือรับรอง (Letters of Recommendation) 2 ฉบับ โดยอย่างน้อย 1 ฉบับต้องรับรองโดยผู้บังคับบัญชา Recommendations form   Recommendation form (Eng)
 • ใบสมัคร

หมายเหตุ: โปรดเซ็นสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

 1. ไปที่ http://payment.acc.chula.ac.th/fee/Admission/23101
 2. กรอกแบบฟอร์มการชำระเงิน
 3. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน และชำระเงินที่ธนาคาร (1,000 บาท)
 4. ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ mbm@cbs.chula.ac.th
 • 372,750 บาท (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร) 
กำหนดการ วันและเวลา สถานที่ติดต่อ

การรับสมัคร

สมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://marketing.cbs.chula.ac.th/

1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566

เว็บไซต์หลักสูตร https://marketing.cbs.chula.ac.th/

สำนักงานหลักสูตรฯ อาคารไชยยศสมบัติ 3 ชั้น 2 

โทร. 02-218-5791-2

ประกาศตารางการสอบสัมภาษณ์

10 เมษายน 2566

สำนักงานหลักสูตรฯ อาคารไชยยศสมบัติ 3 ชั้น 2 

โทร. 02-218-5791-2 และที่เว็บไซต์ https://marketing.cbs.chula.ac.th/

สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน)

22 – 24 เมษายน 2566

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หรือทางออนไลน์หากสถานการณ์ไม่อำนวย

ประกาศผลสอบคัดเลือก

12 พฤษภาคม 2566

หน้าห้องสำนักงานหลักสูตรฯ และที่เว็บไซต์ https://marketing.cbs.chula.ac.th/

รายงานตัวพร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา

11 – 14 พฤษภาคม 2566

สำนักงานหลักสูตรฯ อาคารไชยยศสมบัติ 3 ชั้น 2 

โทร. 02-218-5791-2

scroll to top button