The Most Powerful Brands of Thailand 2018

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานประกาศผล
The Most Powerful Brands of Thailand 2018 และ
ร่วมฟังสัมมนาหัวข้อ The Sources of Brand Power
โดยภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13:00-16:30
ณ ห้องประชุม 212 อาคารมหิตลาธิเบศร์
ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)
MKT CBS admin
29 มิ.ย. 2022
แชร์บทความนี้