เปิดบ้านหลักสูตร MBM ปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด จุฬาฯ ได้รับความสนใจล้นหลาม

หลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด (MBM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาดแรกของเอเชีย

จัดงาน “Open House MBM CBS Chula” เปิดบ้านหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

แนะนำหลักสูตรทั้งหลักสูตรภาษาไทย และ English Programme (In Collaboration with Cambridge University) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.30-14.00 น.

ณ CBS Lounge ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

ในงานมีวิทยากรให้ความรู้และข้อมูลหลักสูตรหลายท่าน คือ

– รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
– ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และประธานหลักสูตร MBM
– รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์ รองประธานหลักสูตร MBM

ร่วมด้วยคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบันของหลักสูตรฯ

งาน MBM Openhouse ในปีนี้ได้รับความสนใจอย่างยิ่ง มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก เป็นนิมิตหมายอันดี

โดยหลักสูตรได้นำเสนอผลความสำเร็จหลายประการ เช่น การสร้างความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยระดับโลก เช่น Univeristy of Cambridge, Cornell University และ Singapore Management University และการที่มหาบัณฑิตของหลักสูตรได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้รับไปพัฒนาองค์กรและตนเองจนประสบความสำเร็จในหลากหลายอุตสาหกรรม

   

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลหลักสูตรได้ที่

หลักสูตรภาษาไทย
mbm.cbs.chula.ac.th
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
mbm-eng.cbs.chula.ac.th

หรือโทร 02-2185791-2

 

Mareena@cbs.chula.ac.th
21 Nov 2022
Share This Content