ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์กิตติคุณ”

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์กิตติคุณ”
.
โดยได้รับอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 30 มิถุนายน 2565
.
……………………………………………..
ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Instagram : cbschula_official
Twitter : @CBS_Chula
Linkedin : Chulalongkorn Business School(CBS)
Website : CBS Website

MKT CBS admin
01 Jul 2022
Share This Content