สมาคมนิสิตเก่า มอบรางวัลให้กับกับศิษย์เก่าที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพอย่างทรงเกียรติ

สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ มอบรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดี กับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลจากการใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพจนประสบความสำเร็จ สร้างคุณงามความดีและมีผลงานโดดเด่น โดยในงานมีการรับมอบรางวัล มีผู้เข้าร่วมงานและรับมอบรางวัล ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ดังนี้
 
รางวัล “บัญชีจุฬาฯดีเด่น ปี 2563”
1. รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. คุณขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
3. ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
4. คุณพิทักษ์ ลาภปรารถนา ประธานกลุ่มบริษัทในเครือเฮลท์แลนด์กรุ๊ป
5. คุณวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
รางวัล “นวัตเภตรา ปี 2563”
1. ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. คุณสุพริศร์ สุวรรณิก นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 
ทั้งนี้มีศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลบัญชีจุฬาฯดีเด่น ปี 2563 แต่ไม่สามารถเข้าร่วมงานดังกล่าว ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. คุณปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ (Country Chairman) และ กรรมการบริหาร ฝ่ายการเงิน (CFO) บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
3. คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 
ในการนี้ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งแก่ผู้ได้รับรางวัล ที่ได้เชิดชูเกียรติของคณะและได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม
……………………………………………..
ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Instagram : cbschula_official
Twitter : @CBS_Chula
Linkedin : Chulalongkorn Business School(CBS)
Website : CBS website
MKT CBS admin
29 Jun 2022
Share This Content