กลยุทธ์การตลาดและแบรนด์ของ DIOR

คณบดี รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร และนิสิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญจาก MR.ADRIEN GROSSO (GENERAL MANAGER – SOUTHEAST ASIA AND INDIA) ให้เข้ารับฟัง กลยุทธ์การตลาดและแบรนด์ของ DIOR ที่ DIOR EMPORIUM LADY

 

คณบดี รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อาจารย์กวิน เจิดจรรยาพงศ์ และ อาจารย์ ดร. นราพงศ์ ศรีวิศาล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญจาก Mr.Adrien Grosso (General Manager – Southeast Asia and India) โดยมาพร้อมกับผู้บริหารเบอร์หนึ่ง Country Manager ของ DIOR ของแต่ละประเทศ ทั้งมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม สิงคโปร์ และไทย ให้นำนิสิตหลักสูตร BBA สาขาวิชาแบรนด์และการตลาด พร้อมกับนิสิตที่เป็น Brand ambassadors ของกิจการนิสิตเข้ารับฟังกลยุทธ์การตลาดและแบรนด์ของ Dior ที่ Dior Emporium Lady เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชา สัมมนาการตลาดและในโอกาสนี้นิสิตได้รับประสบการณ์จริง โดยมีการสอบถาม แลกเปลี่ยน เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดทางความคิดด้านธุรกิจต่อไป
……………………………………………..
ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Instagram : cbschula_official
Twitter : @CBS_Chula
Linkedin : Chulalongkorn Business School(CBS)
Website : CBS Website
MKT CBS admin
29 Jun 2022
Share This Content